شكلات چيپسي

rgfaشكلات چيپسي اين شركت بصورت اشك عرضه مي گردد شكل اين شكلات باعث مي گردد تا شكلات بين دندان ها گير نكرده و به سرعت به دليل داشتن شكل و روغن مناسب آب شود.

شكلات اشكي بسيار زيبا جهت تزيين بر روي انواع كيك و دسر و قابليت استفاده در انواع شيريني هاي تر و خشك را دارا مي باشد

شكلات اشكي اين مجموعه با كيفيت خود شكلات توليد و عرضه مي گرددكه در طعم و رنگ هاي مختلف مي باشد.